Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Artikel 1 - Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Cornelis bvba, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569 met BTW nummer BE 0416.894.914.

 

Artikel 2 - Periode

De wedstrijd heeft een duurtijd van 1 maand. Start op 15 mei 2020 om 10u00 en eindigt op 15 juni 2020 om 18u00.

 

Artikel 3 - Spelregels

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Facebook en Instagram bedrijfspagina's van interiorbycornelis. Om deel te nemen dient de deelnemer enkele cumulatieve voorwaarden te voldoen:

  • Je bent klant geworden bij Interior By Cornelis en hebt een aankoop gedaan van behang van het merk Arté die +1000 euro aankoopwaarde heeft in de wedstrijdperiode. De aankoopwaarde geldt enkel op producten, niet op diensten. 

  • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

 

Artikel 4 - Winnaar & prijs

  • De winnaar wordt gekozen door een onschuldige hand.

  • De winnaar verklaart door deel te nemen dat Interior By Cornelis zijn/haar naam mag publiceren op de Instagram en Facebook pagina van Interior By Cornelis.

  • Winnaar wordt op de hoogte gesteld via mail.

  • De prijs: Terugbetaling van 1000 euro op de Arté behang aankoop. 

  • De winnaar moet de prijs innen in 2021. 

 

Artikel 5 - Uitsluiting

Interior By Cornelis kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3.

 

Artikel 6 - Informatie over de prijs

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

 

Artikel 7 - Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Interior By Cornelis de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Interior By Cornelis ontlast van iedere verbintenis.

 

Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit recht- vaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

 

Artikel 9 - Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Interior By Cornelis. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.